یونیت(یکپارچه)​​​​​​​


پست هاي يونيت عمدتاً براي مناطق بسيار گرم با شرجي بالا طراحي شده اند (عموما صنایع فعال در جنوب کشور).
- پايه پست متناسب با وزن آن از پروفيل هاي استاندارد، به صورت جوشي ساخته و گالوانيزه مي شود.
- تجهيزات پست، كه به صورت Outdoor طراحي شده اند، معمولاً با كوپل مستقيم به ترانسفورماتور متصل مي شوند.
- اين پست ها بدون نياز به محفظه يا سايبان به صورت Outdoor با IP54 برروي يك فونداسيون بتني نصب مي شوند؛ و داراي كلاس حرارتي صفر هستند.

 تابلوهاي فشار متوسط Outdoor با عايق روغني يا  گاز SF6  شامل يك فيدر ترانسفورماتور با سكسيونر قابل قطع زير بار سه وضعيتي همراه با حفاظت فيوزي HV-HRC Fuse يا با دژنكتور و سكسيونر ارت همراه با رله ثانویه (معمولاً) دو فيدر ورودي – خروجي با سكسيونر قابل قطع زير بار سه وضعيتي
 تابلوی فشار ضعيف با طراحي Outdoor  به صورتBox Type  يا Free Standing  متناسب با توان ترانسفورماتور و مطابق با درخواست مشتری
ترانسفورماتور هرمتيك روغني يا بالشتك گازي با طراحي ويژه ، متناسب با دما و شرايط محيطي​​​​​​​

سبد خرید