ترانسفورماتورهای مورد استفاده از نوع روغنی کنسرواتوری و یا هرمتیک و یا خشک با اکتیو پارت   AB'انتخاب میشوند. درجه حفاظت اين ترانسفورماتورهاIP23 بوده و فضاي نصب ترانسفورماتورجداگانه محافظت شده وشامل محفظه ياقفس حفاظتي می‌باشد.
(مطابق استانداردIEC60076-1اليIEC60076-11وIEC60905)

تابلو فرمان ترانسفورماتور​​​​​​​​​​​​​​

سبد خرید