منظور از تابلو های فشار ضعیف تابلو هایی هستند که سطح ولتاژ آنها کمتر از 1000 ولت است. سطوح ولتاژ بر اساس استاندارد بین المللی می باشد. سطح ولتاژ فشار ضعیف 230/400 ولت می باشد که نول آن مستقیما به زمین وصل شده است، ولتاژ نامی تا 690 ولت و ولتاژ سرویس 400 ولت دارند.....​​​​​​​

تابلو داخلی و بارانی توزیع و اندازه گیری​​​​​​​

سبد خرید