​​دوطبقه با بدنه فلزی

بدنه و تجهیزات مورد استفاده و نحوه اتصالات در این پست ها مشابه پست های پیش ساخته با کانکس ساندویچ پانل یا کیوسک فلزی است ؛ و تنهاتفاوت در چینش تجهیزات است. در این پست ها ترانسفورماتور در طبقه فوقانی و تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف در طبقه پایین قرار میگیرند...

سبد خرید