کمپکت فلزی نیمه دفنی

براساس استاندارد IEC62271-202 پستهاي کمپکت پيش ساخته به مجموعه تجهيزات تست شده، شامل ترانسفورماتورتوزيع، تابلوي فشارمتوسط وفشارضعيف، اتصالات و تجهيزات مرتبط باآنها كه دريک واحد يكپارچه جمع‌آوري شده‌اند، اطلاق مي‌گردد. با توجه به نصب اين پستها در مکانهاي خاص، بايستي ميزان حفاظت جهت انسان ازضريب بالايي برخوردار باشد. براي پستهاي مورد استفاده درهواي آزاد، بطور كلي مجموع تجهيزات درداخل يک كيوسك نصب تا دربرابر تاثيرات آب وهوايي و دسترسي غيرمجاز محافظت بعمل آيد. ساختار پست كيوسكي معمولاً به سه بخش شامل تابلو فشار متوسط، تابلوي فشار ضعيف و ترانسفورماتور توزيع تقسيم مي­شوند.

نحوه دسترسي
پستهاي کمپکت از نوع (walk in) می‌باشد. قابل تردد براي بهره بردار که ميتواند به داخل پست واردشود و به نوع آدم‌ رومعروف است.

آرايش و طرح داخلي
ساختار پست و چگونگي دسترسي ترجیحاً از نوع Diagonal و دسترسی از اضلاع مختلف خواهد بود.
​​​​​​​
ترانسفورماتور
ترانسفورماتورهای مورد استفاده از نوع روغنی کنسرواتوری و یا هرمتیک و یا خشک با اکتیو پارت    AB'انتخاب میشوند. درجه حفاظت اين ترانسفورماتورهاIP23 بوده و فضاي نصب ترانسفورماتورجداگانه محافظت شده وشامل محفظه ياقفس حفاظتي می‌باشد.
(مطابق استانداردIEC60076-1اليIEC60076-11وIEC60905)
 ​​​​​​​

سبد خرید