کمپکت فلزی سیار​​​​​​​


ساختار کيوسک، تجهيزات مورد استفاده و نحوي اتصالات در اين پست ها، مشابه پست هاي كيوسك فلزي روزمينی است؛ كه جهت استفاده به صورت موقت يا اضطراري بر روي يك تريلر مناسب نصب شده است.
- تابلو فشار متوسط مورد استفاده به صورت رينگ مي باشد؛ كه يكي از فيدر هاي رينگ به منظور تغذيه از سيستم هاي زميني و فيدر دوم با استفاده از مكانيزم تاشو شاخك حمال كابل (با ارتفاع كلي 6متر) به منظور تغذيه از سيستم هاي هوايي در نظرگرفته مي شود .
- در اين نوع پست جهت امكان بهره برداري سريع، از ترانسفورماتور خشك استفاده مي شود.
- امكان دسترسي به تجهيزات از چهار سمت پيش بيني شده است.

سبد خرید