پست پاساژ

در پست پاساژ برق ورودی مصرف کننده و یا (خروجی شرکت توزیع نیروی برق) بعلاوه تجهیزات و دستگاههای اندازه گیری در زمین مصرف کننده پیاده سازی میشود و فاقد تابلوهای فشار ضعیف و ترانسفورماتور عمومی یا اختصاصی است. پست پاساژ میتواند یک ساختمان مستقل و یا با ساختمان مصرف کننده مشترک باشد بطوریکه درب مستقلی داشته و کلیدش فقط در اختیار شرکت توزیع نیروی برق باشد.
انواع پست پاساژ:
1- RMU سه سلولي فيوزيOutdoor
تابلو فشار متوسط GIS سه سلولي  فيوزي با مارك ORMAZABAL (F&G سابق) مدل GA-2K1TS  - با گواهی مبدا صادر شده از کشور  آلمان
 شامل :
- دو سكسيونر سه وضعيتي قابل قطع زير بار (وصل-قطع-ارت) 
- يك سكسيونر سه وضعيتي قابل قطع زير بار فيوزدار (وصل-قطع-ارت)
- با مشخصات (24KV-630A/200A-20KA/1S) 
2- RMU سه سلولي دژنكتوريOutdoor

تابلو فشار متوسط GIS سه سلولي  دژنكتوري با مارك ORMAZABAL مدل GA-2K1LSF  -  آلمان
شامل:
- دو سكسيونر سه وضعيتي قابل قطع زير بار (وصل-قطع-ارت)
- يك دژنكتور SF6 با رله تغذيه جدا MK2200 مجهز به سكسيونر ارت
- با مشخصات (24KV-630A/250A-16KA/1S)
3- RMU چهار سلولي سکسیونری Outdoor
تابلو فشار متوسط GIS با مارك ORMAZABAL (F&G سابق) مدل GA-3K یا GA-4K  -  آلمان
 شامل :
- سه یا چهار سكسيونر سه وضعيتي قابل قطع زير بار (وصل-قطع-ارت) 
- با مشخصات (24KV-630A-20KA/1S)
- داراي كلاس اينترنال آرك IAC : AFL  ( جهت ايمني اپراتور )

سبد خرید