کمپکت بدنه بتنی نیمه دفنی


كيوسك بتنی از چهار بخش، شامل پايه، دو ديواره و سقف تشكيل می گردد كه از بتن مسلح با درجه سيمان C30/37 ساخته شده و بر روی هم مونتاژ مي شوند. درب ها و دريچه هاي تهويه از ورق فولادی با رنگ الكترو استاتيک و به صورت دو جداره ساخته شده و با سيستم پيچ و مهره ای بر روی كيوسک فيكس می گردد و همچنین این پست ها نیاز به تهویه اجباری ندارند. چيدمان كيوسک بتنی تنها در يک مدل قابل ارائه است كه دارای سه سمت دسترسی به تجهيرات می باشد. سقف كيوسک با در نظر گرفتن شرايط ايمنی به سادگی  برداشته می شود، كه اين امر سهولت تعويض تجهيزات را فراهم مي آورد. ساختار كيوسک به نحوی است كه قابليت جابجايی همراه با كليه تجهيزات را دارد. كيوسک های نيمه دفنی با توجه به شرايط محيطی محل نصب، 350 الي 710 ميليمتر داخل زمين دفن مـي شود؛ در حقيقت پايه كيوسک به عنوان فنداسيون پيش ساخته است كه همراه با كيوسک حمل می شود و نيازی به احداث فنداسيون در محل نصب نيست. جهت جلوگيری از نفوذ آب به داخل كيوسك لايه بيرونی پايه با يـک لايه ضد آب پوشيده شده اسـت. قسمـت هاي بالا متناسب بـا درخواست  مشتری و هماهنگی با محيط نصب رنگ آميزی مي شود. تهويه كيوسک از طريق دريچه های تهويه موجود بر روي درب های سمت ترانسفورماتور، به صورت طبيعی انجام مي گيرد به طوری كه دارای کلاس حرارتی 10Kمی باشد.​​​​​​​

سبد خرید